Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement – Digital’s got Talent

Artikel 1 – Algemeen

1.1.     Dit reglement (hierna: “Reglement”) regelt de wedstrijd “Ditigal’s got talent 2021” (hierna: “Wedstrijd”), georganiseerd door PostNL Pakketten België nv, met maatschappelijke zetel te Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0862.743.833 en SafeShops.be vzw – Kapelsesteenweg 195/bus1 – 2180 Ekeren – BE840.308.822 (hierna: “Organisatoren”)

1.2.     Dit Wedstrijdreglement kan steeds geraadpleegd worden op de website

1.3.    digitalsgottalent.beDit Wedstrijdreglement legt de deelnemingsvoorwaarden en -modaliteiten vast voor deelname in België. Door deelname aan de Wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit Wedstrijdreglement alsook tot de aanvaarding van elke beslissing die de Organisatoren in dit kader nemen. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit Wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

1.4.     Deze Wedstrijd loopt van 1/9/2021  tot 31/12/2022 (hierna: “Duurtijd”).

Artikel 2 – Deelnemers en Deelnemingsvoorwaarden

2.1         De Wedstrijd staat open voor elke rechstpersoon of ondernemer die nog geen webshop heeft of ooit heeft gehad, maar die wel van start wenst te gaan met  een nieuwe webshop. De wedstrijd staat open voor rechtspersonen met Belgische maatschappelijke zetel en BTW- of ondernemingsnummer of natuurlijke personen met Belgisch paspoort. Hierna de deelnemer genoemd.

2.2         De vertegenwoordiger van de rechtspersoon of deelnemer dient op het moment van deelname minimaal 18 jaar te zijn en dient gedurende de volledige Duurtijd van de Wedstrijd woonachtig te zijn in België (hierna: “de Deelnemer”).

2.3         Worden uitgesloten van deelname:

  • Rechtspersonen of natuurlijke personen die reeds over een webshop beschikken of er vroeger eentje gehad hebben
  • Werknemers en andere personeelsleden of medewerkers van de Organisatoren die direct betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, de administratie en/of promotie van de Wedstrijd.
  • Werknemers en andere personeelsleden van derde ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, de administratie en/of promotie van de Wedstrijd.
  • Naasten en/of familieleden van bovenvermelde werknemers en personeelsleden.
  • Eenieder die op hetzelfde adres is gedomicilieerd als bovenvermelde werknemers.

2.4         In het geval de Deelnemer niet voldoet aan de regels opgenomen in het Reglement, zal hij onmiddellijk en automatisch uitgesloten worden van de actie en dit zonder voorafgaande waarschuwing.

2.5         Eenzelfde Deelnemer mag geen meerdere malen deelnemen aan de Wedstrijd.

Artikel 3 – Verloop van de Wedstrijd

3.1         Iedere Deelnemer kan deelnemen aan de Wedstrijd door ten laatste op 20 oktober 2021 het deelnameformulier volledig in te vullen.

De Deelnemer dient hervoor te surfen naar www.digitalsgottalent.be waar men het deelnameformulier kan terugvinden op https://digitalgottalent.be/inschrijven/.

3.2        Iedere Deelnemer, individueel of in groep, kan slechst één maal deelnemen aan de Wedstrijd.          

De deelname bindt de Deelnemer tot alle verplichtingen die uit deze Wedstrijd voortkomen in geval de Deelnemer gekozen wordt als Winnaar.

3.3        De winnaars zijn de Deelnemers die zich correct hebben geregistreerd en vervolgens als winnaar uit de jurering  komen (hierna: “Winnaar”).          

3.4 Verloop voor de jurering:

Fase 1: de Deelnemers dienen via een online formulier op www.digitalgottalent.be een beknopte descriptie van hun webshop-concept in. Deadline voor deze  inschrijving ligt op 20 oktober 2021.  Op basis hiervan zal er een selectie gemaakt worden door de jury op 25 oktober 2021 van de 10 meest      beloftevolle webshop-concepten welke als creatief, haalbaar qua business opzet en duurzaam worden beschouwd, welke verder mogen naar ‘fase 2”.

Fase 2: de geselecteerde Deelnemers zullen voor een jury, bestaande uit een delegatie van Organisatoren en partners,  verschijnen  op 19/11/2021 en mogen hun webshop-concept voorstellen en verdedigen. Het staat de jury vrij om bijkomende vragen te stellen. Op basis van bovenstaande zal de jury twee Deelnemers als Winnaar aanduiden.

3.5       Bij voldoende en correcte kandidaten (minimum 5 volwaardige inschrijvingen per gemeenschap) zullen in totaal twee Winnaars worden aangeduid die recht hebben op het winnen van een gratis webshop voor de duurtijd van 1 jaar. Er wordt één Winnaar gekozen uit de Vlaamse Gemeenschap en één Winnaar uit de Franse Gemeenschap.

3.6       De Winnaars van ‘1 jaar gratis webshop’  zullen bekend gemaakt worden na afloop van de finale jurering die plaatsvindt op 19 november.

3.7         De aanduiding van de Winnaars is definitief en bindend. Ondanks dat de deelname aan de Wedstrijd bindend is, krijgen de geselecteerde Winnaars één week (7 kalenderdagen) de tijd om afstand te doen van de Prijs. Zij dienen dit schriftelijke mee te delen door een mail te versturen naar info@digitalsgottalent.be.  Indien de Winnaars nalaten dit tijdig te doen, worden zij geacht de Prijs aanvaard te hebben en zijn zij gebonden door de in dit Reglement beschreven verplichtingen.

3.8         De Organisatoren zullen de Winnaars van, ‘1 jaar gratis webshop’ persoonlijk informeren, alsook publiek bekendmaken. De Winnaars ontvangen de bekendmaking digitaal op het e-mailadres dat zij bij deelname hebben opgegeven.

Artikel 4 – Prijzen

Prijzen:

 “1 jaar gratis webshop” Omvat:

1) Gratis abonnementskost L-webshoppakket ter waarde van €539 aangeboden door CCV

2) Persoonlijke ondersteuning bij de bouw van de webshop en integratie van online betalingen ter waarde van €3000 aangeboden door CCV

3) 1000 gratis transacties op de webshop via Bancontact (exclusief andere betaalmiddelen) aangeboden door CCV

4) Recht op e-commerce advies en ondersteuning en een juridische certificatie voor het kwaliteitslabel en wekelijkse security scan aangeboden door SafeShops.be

5)  1000 gratis zendingen aangeboden door PostNL België met de volgende aanvullende diensten: handtekening voor ontvangst, standaardverzekering volgens CMR-vergoeding, te verzenden binnen de Benelux. Pakketten moeten binnengebracht worden in een PostNL-punt. Ook retouren binnen de Benelux-zone kunnen afgetrokken worden van deze 1000 zendingen. Exclusief: dedicated transport, andere aanvullende diensten of extra waardeverzekering.

Een pakket moet (incl. verpakking) binnen de maximum dimensies van 100x70x58cm vallen en mogen niet zwaarder zijn dan 23kg. Verder moet het pakket groter zijn dan 10x10x1cm.

6) Een bedrag van €500 voor verpakkingsmateriaal te besteden bij RAJA

7) stockageruimte in het warehouse van ShopWeDo en orderverwerking voor een waarde van 500 euro. De stockageruimte bedraagt max 3m3 per winnende webshop.

Voorwaarden:

4.1         De prijs heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.      

4.2. Van de Winnaar wordt verwacht dat deze op geregelde tijdstippen (twee maal per partner) een blog/ berichtgeving voert omtrent zijn diensten en hierdoor acteert als een ‘ambassadeur’ en toonvoorbeeld voor de ecommerce-sector. Zo dient de Winnaar te berichten over, maar niet gelimiteerd tot, de opportuniteiten maar ook moeilijkheden die hij als webshop-eigenaar ondervindt, eventueel de oplossingen die hij hiervoor heeft gevonden en zijn ervaringen in het algemeen. Daarnaast dient hij zijn webshop en zijn idee ook te presenteren op één of meerdere events van de organisatie in 2022.

4.3         Er wordt eveneens een realisatie-eis gesteld. Zo verwachten de organisatoren dat de Winnaar effectief tot realisatie overgaat binnen de 3 maanden na winst van de prijs tot een werkende webshops met een voldoende groot en aantrekkelijk productaanbod en dat de Winnaar voldoende tijd en middelen in media investeert in de webshop om deze succesvol te maken en te doen groeien.

4.4         Er zijn geen alternatieve Prijzen. De aangeboden Prijs moet worden geaccepteerd zoals toegekend en kan niet worden ingeruild, overgedragen of omgezet in contant geld.

4.5         De Organisatoren behouden zich het recht voor om een aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige Prijs van dezelfde waarde, wanneer de Prijs zoals beschreven in artikel 4 wegens omstandigheden niet (meer) toegekend kan worden of het aanbieden ervan aanzienlijk bemoeilijkt wordt voor de Organisatoren.

4.6         Bij opgave van een incorrect of onvolledig adres, behouden de Organisatoren zich het recht om de Prijs niet af te leveren.

4.7         De Prijzen zijn niet cumuleerbaar, een Deelnemer kan slechts éénmaal winnen. Het winnen van een Prijs binnen de context van deze Wedstrijd kan wel gecombineerd worden met andere acties en voordelen uitgaande van de Organisatoren.

4.8         De Organisatoren mogen naar eigen goeddunken weigeren om een Prijs uit te reiken of terug te vorderen indien een Deelnemer daartoe geen recht had volgens dit Reglement of bij inbreuk(en) op dit Reglement, fraude, bedrog of ander onrechtmatig of ongepast gedrag van de betrokken Deelnemer of bij onjuist gebruik van de technologie door de Winnaar bij deelname.

4.9  Indien een Winnaar zijn Prijs niet kan ontvangen, opvorderen en/of gebruiken zoals voorgeschreven om redenen die niet aan de Organisatoren kunnen worden toegerekend, behouden      de Organisatoren zich het recht voor om een alternatieve Winnaar aan te duiden. De Organisatoren zullen in dergelijke gevallen geen andere prijzen of vergoedingen voorzien.     

 

Artikel 5 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulering

5.1         Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot het uitsluiten uit de actie van de Deelnemer. De Organisatoren kunnen een Deelnemer uitsluiten bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Reglement.

5.2         In geval van vals spelen, manipulatie, misbruiken, misleiding of bedrog (onder meer doch niet uitsluitend wat betreft het invullen van de persoonsgegevens door bv valse persoonsgegevens op te geven, …) kan de betrokken Deelnemer zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een Prijs worden uitgesloten.

5.3         De Deelnemers die uitgesloten worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd noch aan enige toekomstige Wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisatoren definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

5.4         De Organisatoren behouden zich het recht voor om de Wedstrijd op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden.

5.5         De Organisatoren behouden zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de Prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisatoren.

5.6         Waar een wijziging of opschorting van dit Reglement zich voordoet, zullen de Organisatoren een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

Artikel 6 – Kosten

6.1         De volledige kosten voor deelname aan de Wedstrijd, alsook alle eventuele extra kosten (inclusief BTW en andere belastingen) voor de in ontvangstname van de Prijs door de Deelnemer, zijn volledig ten laste van de Deelnemer. In geen geval kan de Deelnemer de kosten voor zijn of haar deelname, noch enige andere kost terugvorderen van de Organisatoren

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1         De Organisatoren of de door de Organisatoren betrokken derden sluiten elke aansprakelijkheid voor geleden nadeel, of welke schade dan ook die een Deelnemer lijdt in het kader van deelname aan de Wedstrijd. Evenmin zijn de Organisatoren of een door de Organisatoren betrokken derden niet aansprakelijk voor enige druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische onderbrekingen, storingen of gebreken of andere problemen met betrekking tot de Wedstrijd, moeilijkheden bij de toegang tot de websites, vertragingen in de zending van de goederen, poststakingen, verloren geraakte zendingen zowel van de Deelnemer aan de Organisatoren als van de Organisatoren aan de Deelnemer, verlies of beschadiging van verstuurde prijzen, behoudens voor schade die te wijten is aan – en een rechtstreeks gevolg is van – opzet of grove schuld van de Organisatoren.

7.2         De Organisatie doet er alles aan om de Wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat de Deelnemer de Organisatie van alle verantwoordelijkheid en ziet de Deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding.

7.3         Indien de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behouden de Organisatoren zich het recht voor om voor de geleden schade een schadevergoeding te vorderen.

Ook indien een Winnaar niet voldoet aan de verplichtingen zoals beschreven in dit Reglement en/of tijdens de Duurtijd de Prijs niet benut, behouden de Organisatoren zich het recht voor om voor de geleden schade een schadevergoeding te vorderen. 

7.4         De Organisatoren bieden geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. De Organisatoren of de door de Organisatoren betrokken derden kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking, succes en/of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs of voor enige schade van wat voor aard dan ook van een W     innaar of enige derde ingevolge gebeurlijke ongevallen met de Prijs, zelfs niet in geval van materiële schade, lichamelijke letsels of overlijden.

7.5         De Organisatoren trachten de Prijs steeds binnen een redelijke termijn aan de Winnaar te bezorgen. De Organisatoren kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft.

7.6         Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisatoren, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd en het al dan niet toewijzen van de Prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

7.7         Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten haar wil dit vereisen, behouden de Organisatoren zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of vroegtijdig te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de Wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, of te annuleren (bv. omwille van organisatorische, technische of juridische redenen). Communicatie hieromtrent zal gebeuren via het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer van de Deelnemer. De Organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

7.8         In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Organisatoren steeds beperkt zijn tot het bedrag van de waarde van de gewonnen Prijs zoals bepaald in artikel 4.

 

Artikel 8 – Privacy

8.1         Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisatoren persoonsgegevens mee. De Organisatoren verwerken deze persoonsgegevens met respect voor de Belgische “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” en voor de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”).

8.2         De Deelnemer erkent en aanvaardt dat hij door zijn deelname aan de Wedstrijd aan de Organisatoren de toestemming verleent om zijn persoonsgegevens te verwerken. De Deelnemer erkent daarnaast dat zijn naam en/of beeltenis in de publiciteit kan worden gebruikt als hij of zij als Winnaar wordt gekozen. De Deelnemer heeft in die omstandigheid geen recht op vergoeding voor het gebruik van zijn naam en/of beeltenis.

8.3         Teneinde het goede verloop van de Wedstrijd zeker te stellen, verlenen de Organisatoren aan de vertegenwoordigers met wie de Organisatoren samenwerken toegang tot Uw persoonsgegevens, alsook derde partijen die nodig zijn voor de verzending of uitvoering van de prijzen en het informeren over het verloop van de actie. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen aan hen tegenstelbaar te maken die gelijkaardig zijn aan deze opgenomen in dit Reglement. De Organisatoren zullen voorts uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in artikel 8 van het Reglement of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

8.4         De Organisatoren zijn de verwerkingsverantwoordelijke en doet, voor de verwerking van de persoonsgegevens beroep op een derde partij als verwerker. Deze partij zal de persoonsgegevens in dat kader enkel conform de instructie van de Organisatoren verwerken. De Organisatoren dragen      er zorg voor dat alle verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de geldende Belgische en Europese wetgeving op het gebied van privacy. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners van de Organisatoren, die instaan voor het opvolgen en verzenden van de prijs.

8.5         De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de Deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot zijn deelname, om de Prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

8.6         Enkel indien de Deelnemer aangeeft dat de Organisatoren en/of derde partijen zijn persoonsgegevens mogen verwerken voor direct marketing doeleinden (waaronder het op de hoogte houden van aanbiedingen of nieuwtjes met betrekking tot (de producten van) de Organisatoren), kunnen de Organisatoren de Deelnemer via het e-mailadres ingevuld op het deelnameformulier hieromtrent informatie toesturen.

De Deelnemer kan zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van zijn persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan info@digitalsgottalent.be

8.7         Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de Organisatoren op      info@digitalsgottalent.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien de Deelnemer de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisatoren deze niet meer kan contacteren, kan zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze alle recht op enige Prijs verliezen.

8.8         Voor elke vraag en/of inlichting omtrent de bescherming van persoonsgegevens kan de Deelnemer contact opnemen met de Organisatoren op info@digitalsgottalent.be.

Iedere Deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

8.9            De Deelnemer garandeert dat alle in het kader van de Wedstrijd verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

 

Artikel 9 – Praktische opvolging – Conflicten – klachten

9.1         De praktische opvolging van de Wedstrijd gebeurt door Sirius Legal die toezicht houdt op het correcte verloop van de Wedstrijd.

9.2         Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden uiterlijk binnen de vijf werkdagen volgend op het einde van deze Wedstrijd naar de Organisatoren.

9.3         De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisatoren alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

9.4         Alle beslissingen van de Organisatoren in het kader van de Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

9.5         Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

9.6         Dit Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf, is exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

9.7         De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen  zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Reglement ten aanzien van alle Deelnemers.

9.8         Wanneer een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden. 

9.9         De deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Deelnemer van onderhavig Reglement.

9.10       Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatoren.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/digitalgottalent/apps/default/wp-includes/functions.php on line 5213